JAK ZAČÍT
Zde najdete stručné informace pro rychlé a úspěšné zahájení práce s programem Valutová pokladna.
1.

Pokud účtujete hotovostní pohyb v cizí měně je nutné si nejdříve nastavit kurz měny. Stiskněte tedy tlačítko Kurzy, otevře se okno Evidence kurzů měn. V tomto okně stiskněte tlačítko Nový (F2) a tlačítkem F7 vedle políčka Kód měny otevřete Číselník měn. Vseznamu vyberte příslušnou měnu a dvakrát na ni klikněte levým tlačítkem myši. Okno číselník měn se zavře a do políčka Kód měny bude dosazen kód příslušné měny. Do políčka Použít kurz od data zapište začátek období, ve kterém má být kurz používán. Do políčka Použít kurz do data zapište konec období, ve kterém má být kurz používán. Do políčka Výše kurzu v Kč vepište hodnotu kurzu v Kč pro zadané období. Pro přepočet cizí měny na českou měnu, se používá kurz ČNB. Je možné použít denní kurz, nebo kurz, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou, dobu (pevný kurz). Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kurzů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurz i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být změněn vždy. Po nastavení kurzů používaných měn okno Evidence kurzů měn zavřete.

2.

Nyní v hlavním okně programu stiskněte tlačítko Zvolit měnu a dvojím kliknutím zvolte měnu, ve které budete účtovat. Dále v hlavním okně programu stiskněte tlačítko Nový (F2). Do pole Datum napište datum účetního případu ( dle tohoto datumu bude programem dosazen kurz měny ) a stiskněte klávesu Enter. Políčko Měna se vyplní automaticky.

3. V políčku Doklad stiskněte klávesu F7 ( nebo kombinaci Levý ALT + šipka dolů ). Otevře se číselník pokladních dokladů. Zde si můžete zřídit potřebný počet číselných řad pokladních dokladů. F2 - nový, dále vyplnit Kód dokladu, Název dokladu, Číslo dokladu - počáteční číslo číselné řady od kterého bude program číslovat, Typ úhrady -  vždy písmeno H nebo h, znamená to hotově a pokud do tohoto políčka zadáte něco jiného nebude se vám tento doklad v číselníku zobrazovat, protože je dle tohoto znaku filtrován. Příslušný doklad dosadíte kliknutím na položku v seznamu, nebo jejím výběrem šipkami a stiskem klávesy Enter. Po zadání čísla dokladu stiskněte Enter.
4. Do políčka Text se zapisuje ručně text, nebo lze použít Číselník textů pro výběr textu z číselníku (stiskněte klávesu F7 nebo kombinaci Levý ALT + šipka dolů, do číselníku vložíte nový text po F2 ).
5. Pokud zaúčtováváte do pokladny příjem zapište částku do políčka Příjem valut, pokud zaúčtováváte do pokladny výdaj zapište částku do políčka Výdej valut . Pro přechod do dalšího políčka stiskněte klávesu Enter.
6. Do políčka Kurzy byl dosazen kurz z evidence kurzů měn, dle dle příslušného datumu. Do políčka Kurzy lze zapisovat i ručně.
7. Do políčka Firma se dosadí název firmy z adresáře, pro výběr firmy z číselníku stiskněte klávesu F7 nebo kombinaci Levý ALT + šipka dolů, do adresáře vložíte novou firmu po F2 . 
8.Pokladní kniha za vybrané období a měnu se zobrazí po stisku tlačítka Deník (F6). Období lze nastavit po stisku tlačítka Změnit období. Po prohlédnutí sestavy  Pokladní deník ji vytisknete stiskem tlačítka Tisk.
9.Přepočtové doklady  za vybrané období a měnu se zobrazí po stisku tlačítka Přepočtové doklady. Období lze nastavit po stisku tlačítka Změnit období. Po prohlédnutí sestavy  Přepočtové doklady ji vytisknete stiskem tlačítka Tisk.