HLAVNÍ OKNO PROGRAMU WALSOFT VALUTOVÁ POKLADNA
Navigace v hlavním formuláři:
ENTER - přesune kurzor na další políčko
PageDown - přesune kurzor na další stránku položek
Tabelátor - přesune kurzor na další políčko
SHIFT+Tabelátor - přesune kurzor na předchozí políčko
PageUp - přesune kurzor na předchozí stránku položek
F10 - aktivuje Menu
Ctrl + C - zkopíruje obsah políčka do schránky
Ctrl + V - vloží obsah schránky do políčka
Ctrl + Z - vrátí zpět provedené změny v políčku
ESC - zavírá jednotlivá okna
Alt+F4 - zavírá jednotlivá okna
DEL - maže texty
Stik klávesy v položkách:
Šipka Nahoru – přesune kurzor na předchozí řádek
Šipka Dolů – přesune kurzor na další řádek
DEL - maže záznamy
Popis editačních polí hlavního okna:
Datum - datum můžete zapsat celé ručně nebo využít automatického doplnění data. Po zadání čísla dne v měsíci program automaticky doplní aktuální měsíc a rok. Dnešní datum dosadíte stiskem klávesy F7, klepnutím na tlačítko Datum nebo kombinací kláves levý ALT + šipka dolů.
Měna - do tohoto pole se dosazuje automaticky zkratka aktuálně vybrané měny v číselníku měn. Která měna je právě nastavená se zobrazuje v řádku POKLADNÍ DENÍK - MĚNA: Měnu nastavíte otevřením Číselníku měn tlačítkem Zvolit měnu a kliknutím na příslušný záznam v seznamu nebo výběrem položky s požadovanou měnou a stiskem klávesy Enter. V číselníku měn lze přidávat další měny. Jejich počet není omezen. Po nastavení jiné měny se právě zobrazené záznamy "skryjí" a zobrazí se záznamy příslušné k právě zvolené měně.
Doklad - do políčka Doklad se vkládá číslo a kód pokladního dokladu. Stiskněte klávesu F7 ( nebo kombinaci levý ALT + šipka dolů ). Otevře se číselník pokladních dokladů. Zde si můžete zřídit potřebný počet číselných řad pokladních dokladů. F2 - nový, dále vyplnit Kód dokladu, Název dokladu, Číslo dokladu - počáteční číslo číselné řady od kterého bude program číslovat, Typ úhrady -  vždy písmeno H nebo h, znamená to hotově a pokud do tohoto políčka zadáte něco jiného nebude se vám tento doklad v číselníku zobrazovat, protože je dle tohoto znaku filtrován. Příslušný doklad dosadíte kliknutím na položku v seznamu, nebo jejím výběrem šipkami a stiskem klávesy Enter. Po zadání čísla dokladu stiskněte Enter.
Text - do tohoto pole je možno zapsat libovolný text a také se nabízí možnost dosadit některý z textů z číselníku textů pomocí tlačítka text nebo klávesy F7 .
Příjem valut - pokud zaúčtováváte do pokladny příjem, zapište částku do políčka Příjem valut. Pro přechod do dalšího políčka stiskněte klávesu Enter. Při vedení měny Kč zadejte do evidence kurzů měn kurz 1.
Výdej výdej - pokud zaúčtováváte do pokladny výdaj, zapište částku do políčka Výdej valut . Pro přechod do dalšího políčka stiskněte klávesu Enter.
Kurzy

- pokud účtujete hotovostní pohyb v cizí měně je nutné si nejdříve nastavit kurz měny pro příslušné období. Např. pokud používáte roční pevný kurz ( viz níže ), nastavíte kurz příslušné měny pouze jednou pro celý rok.  Stiskněte tedy tlačítko Kurzy, otevře se okno Evidence kurzů měn. V tomto okně stiskněte tlačítko Nový (F2) a tlačítkem F7 vedle políčka Kód měny otevřete Číselník měn. Vseznamu vyberte příslušnou měnu a dvakrát na ni klikněte levým tlačítkem myši. Okno číselník měn se zavře a do políčka Kód měny bude dosazen kód příslušné měny. Do políčka Použít kurz od data zapište začátek období, ve kterém má být kurz používán. Do políčka Použít kurz do data zapište konec období, ve kterém má být kurz používán. Do políčka Výše kurzu v Kč vepište hodnotu kurzu v Kč pro zadané období. Pro přepočet cizí měny na českou měnu, se používá kurz ČNB. Je možné použít denní kurz, nebo kurz, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou, dobu (pevný kurz). Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kurzů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurz i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být změněn vždy. Po nastavení kurzů používaných měn okno Evidence kurzů měn zavřete.

Firma

- klepnutím na tlačítko Firma nebo stiskem klávesy F7 otevřete adresář , šipkami nebo myší vyberte adresu ze seznamu a stiskněte klávesu ENTER.

Příjem Kč - příjem valut přepočtený na Kč, dle kurzu v políčku Kurzy. Tento údaj program vypočítá a dosadí automaticky.
Výdej Kč - výdej valut přepočtený na Kč, dle kurzu v políčku Kurzy. Tento údaj program vypočítá a dosadí automaticky.
Popis výsledkové tabulky: 
Převod + kód měny - převedený pokladní zůstatek hotovosti v cizí měně za předchozí období
Příjem + kód měny - součet příjmů v hotovosti, v cizí měně, za vybrané období
Výdej + kód měny - součet výdajů v hotovosti, v cizí měně, za vybrané období
Zůstatek + kód měny - rozdíl příjmů a výdajů v hotovosti, v cizí měně, za vybrané období
Převod Kč - převedený pokladní zůstatek hotovosti v Kč za předchozí období
Příjem Kč - součet příjmů v hotovosti, v Kč, za vybrané období
Výdej Kč - součet výdajů v hotovosti, v Kč, za vybrané období
Zůstatek Kč - rozdíl příjmů a výdajů v hotovosti, v Kč, za vybrané období
Dnešní kurz Kč - kurz příslušné měny v Kč pro dnešní den dle evidence kurzů měn.
Cena valut Kč - ocenění zůstatku v cizí měně v Kč, dle dnešního kurzu.
Kurz. rozdíl Kč - kurzovní rozdíl. Rozdíl mezi Zůstatkem Kč a Cenou valut Kč. Je-li tato hodnota se znaménkem mínus, jedná se o kurzovní ztrátu, je-li hodnota kladná, o kurzovní zisk.
Popis funkcí tlačítek hlavního okna:
Datum - dosadí do políčka Datum dnešní datum
Doklad - otevře číselník dokladů
Text - otevře číselník textů
Kurzy - otevře evidenci kurzů měn
Firma - otevře adresář
Nový (F2) - umožní pořizování nových záznamů
Najít (F3) - vyhledává zadaný text nebo číslo ve všech záznamech ve vybraném období a měně. Po prohledání záznamů zobrazí jen ty záznamy, které obsahují hledanou hodnotu.
Nehledat (F4) - zruší výsledek hledání a zobrazí všechny záznamy ve vybraném období a měně.
Jen vybrané (F8) - zobrazí pouze záznamy vybrané zaškrtávacím tlačítkem Vybrat. Po stisku tohoto tlačítka se změní jeho popis na Zobrazit vše (F8). Po jeho stisku se zobrazí všechny záznamy.
Smazat (Del) - smaže aktuální záznam
Deník (F6) - otevře tiskovou sestavu Pokladní deník. Tato sestava obsahuje vždy stejnou množinu záznamů, která se zobrazuje v seznamu záznamů valutové pokladny. To znamená, že lze deník vytisknout za určité období, lze vytisknout pouze vyhledané nebo vybrané záznamy.
Zavřít (Esc) - ukončí program
Zvolit měnu - otevře číselník měn, po kliknutí na příslušnou měnu v seznamu záznamů číselníku měn se přejde k účtování v této zvolené měně.
Změnit období - otevře dialog pro nastavení zobrazovaného období
Přepočtové doklady - otevře tiskovou sestavu Přepočtové doklady. Umožňuje tisk přepočtových lístků. Tyto lístky mohou sloužit jako příloha k účetním případům zaúčtovávaným do účetnictví. Tyto lístky obsahují označení cizí měny, použitý měnový kurz, částku v cizí měně a částku přepočtenou na koruny. Před tiskem nejdříve nastavte období, pro které je potřeba lístky vytisknout. Vytištěné stránky s lístky roztříhejte a jednotlivé lístky přiložte k dokladům v cizí měně.